Criteria voor het toekennen van subsidie uit het AWN-Archeologiefonds 

Subsidie kan worden verleend aan AWN-afdelingen of werkgroepen  

De subsidie wordt verleend voor bijzondere activiteiten of projecten.
De betreffende activiteit of project:

1. levert een bijdrage aan een of meer van de doelstellingen van het AWN-Archeologiefonds en past binnen de doelstellingen van de AWN, d.w.z. een bijdrage aan:
– kennis
– educatie en publieksbereik
– behoud en bescherming 
van het archeologisch erfgoed in Nederland.

2. ondersteunt en versterkt de rol van vrijwilligers binnen het archeologisch bestel
3. heeft medefinanciering door derde partij(en) of er is aantoonbaar moeite gedaan voor externe financiering.
4. heeft een sluitend dekkingsplan.

De resultaten van het project of de activiteiten zijn publiek toegankelijk. 

Subsidie kan ook worden verleend aan activiteiten of projecten samen met derden, waarbij de AWN afdeling of werkgroep partner is.

Het bestuur van het fonds mag gemotiveerd afwijken van deze criteria.

Procedure

Subsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd bij de secretaris van het fonds via archeologiefonds@awn-archeologie.nl.

Aanvragen moeten worden ingediend volgens het daarvoor bestemde formulier.
Bij aanvragen van een werkgroep of projectgroep samen met derden dient het betreffende afdelingsbestuur de aanvraag mede te ondertekenen.
De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van het AWN-Archeologiefonds. Het bestuur kan naar eigen behoefte advies aan een inhoudelijk deskundige.
Bij toekenning van subsidie dient de aanvrager uiterlijk drie maanden na afsluiting van activiteit of project een inhoudelijke en financiële verantwoording in bij het bestuur van het fonds.

Aanvraagformulier

Download hier het aanvraagformulier.